Biz hakda

HEBEI HEX IMP.& EXP.KOMPANI rawA çig otlary, ilkibaşda gaýtadan işlenen ösümlikleri, ösümlik ekstraktlaryny, gül çaýyny, ösümlik çaýyny, haýwan ekstraktlaryny, tebigy saglyk goşundylaryny eksport etmäge gönükdirilen kompaniýa.Adaty tebigy bejergiler asyrlar boýy bütin dünýäde esasy saglygy goraýyş hökmünde ulanylýar.Bu ösümlikler tebigatda tapylan agaçlardan, güllerden we ösümliklerden gelýär we köp ýyllaryň dowamynda bejeriş aýratynlyklary üçin ösdürilip ýetişdirilýär.

 • takmynan_img
 • takmynan_img
 • takmynan_img

Adaty hytaý ösümlikleri

Önümçilik prosesi

Kärhana ösümlikleri we ösümlik önümlerini saýlamakda uly alada edýär.Şeýle hem adaty hytaý lukmançylygyny (TCM) gaýtadan işlemekde hapalanmaz ekiş bazasy we öndürijisi bar .HEX öndürijileri üns bilen saýlaýar we önümlerimiziň hiline gözegçilik proseslerine yzygiderli gözegçilik edýär.

index_rightimg

Täze önümler

 • ABoutimg

  Gan Mao Ling (Film bilen örtülen planşet)

  Dem alyş ulgamynyň, immunitet ulgamynyň, nerw ulgamynyň, sinuslaryň, aşgazanyň we içegeleriň saglygyny we bedeniň umumy abadançylygyny goldaýar.

 • ABoutimg

  HuoXiangZheng Qi Wan

  Immun ulgamynyň we aşgazan-içege ulgamynyň saglygyny goldaýar. Garyn dolulygyny ýeňilleşdirmäge kömek edýär.Goşundylar Patçuli, Perilla ýapraklary, Anjelika dahurika, Atraktilodlar makrocefala (gowrulan), mandarin gabygy, Pinellia (ýasalan), Magnoliýa (zynjyrdan ýasalan), Poria, Platikodon, ýalpak, gazanyň garny, jujube, zynjyr.Garnituralar: Hiç hili häsiýet Bu önüm goýy goňur konsentrirlenen tabletkadyr;hoşboý ysly, süýji we birneme ajy.Çäreler 1. Iýmit ýeňil bolmaly.2. Maslahat berilmeýär ...

 • ABoutimg

  Adaty Hytaý dermanlary

  Hytaýyň adaty patent dermanlary, dermanlar, poroşoklar, kapsulanyň taýýarlyklary, agyz suwuklygy we hytaý ösümlik böleklerinden taýýarlanan adaty hytaý dermanlarydyr.Keselleri bejermek, keselleriň öňüni almak we saglygy ösdürmek üçin ulanylyp bilner.

 • ABoutimg

  Düwürtik ekstrakty

  Düwürtik ekstrakty ran Düwürtik ekstraktynda tebigy flawonoidler we Prokýanidinler bar, olar Kollageniň ýaşaýyş güýjüni dikeldip, derini tekiz we elastik edip bilýän, tebigy gün şöhlesidir, UV derisine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler, antioksidant funksiýasy, garramaga garşy, goramak üçin ýürek-damar saglygy, şeýle hem uly ýaşly aýal peşew ýollarynyň ýokançlygynyň öňüni alyş we kömekçi bejergisi

 • ABoutimg

  Diosgeniniň ekstrakty

  Diosgeniniň ekstrakty: Lukmançylyk pudagynda “dermanlyk altyn” diýilýär.Diosgenin steroid gormonlaryny öndürmek üçin möhüm çig maldyr.Steroid gormonlary güýçli ýokançlyga, allergiýa garşy, wirusa garşy we şoka garşy farmakologiki täsirlere eýedir, revmatizmi, ýürek-damar, lenfoblastiki leýkemi, öýjükli ensefalit, deri keselleri, çişe garşy we möhüm ulanylyşyň möhüm hassalarydyr. neşe serişdeleri;Göwreliligiň çig maly Ketenolo ...

 • ABoutimg

  STEVIOSIN

  “Stevioside” (CNS: 19.008; INS: 960), “Stevioside” diýlip hem atlandyrylýan, birleşýän maşgaladaky ösümlikler maşgalasy Stewia Rebaudiýanyň (Stewiýa) ýapraklaryndan alnan glikoziddir.Stewia şekeriniň kaloriki bahasy sukrozanyň diňe 1/300 bölegidir, adam bedenini kabul edenden soň sorulmaýar, ýylylyk öndürmeýär, süýji keseli we semiz hassalar üçin süýjüdiriji.Stewia sukroz fruktoza ýa-da izomerleşdirilen şeker bilen garylanda, onuň süýjüligi we tagamy gowulaşyp biler.Süýji, tort, içgiler, s ...

Biziň blogymyz

Her 16:00 丨 19 welaýat Hytaýyň patent dermanlaryny ýygnap başlaýar;Li: Pekin bir Stockasyna köpçülige hödürlenýän syn, bazar açylmanka durmaz;Huawei Xu Jijun: ...

Her sagat 12 |Milli Ösüş we Özgertme Komissiýasy köp sanly kömür kompaniýasynyň uly girdeji gazanmak üçin syýasatlaryny we çärelerini öwrenýär;walýuta býurosy: puluň 6.4-den ýokary bolmagy bazar basyşynyň alamaty;Hytaý ýerine ýetiriji sungat assosiasiýasy ...

Finlýandiýanyň Iş Geňeşi Pekin FBCB aýal-gyzlaryň günortanlyk çaýyny we naharlaryny çagyrýar

Finlýandiýanyň Söwda palatasy Pekin, söwda alyş-çalyşlary bilen gyzyklanýan aýal dolandyryş wezipelerini 25-nji sentýabrda Sanlitunyň demirgazygyndaky Hytaýyň Guoyihui medeni merkezi bolan Kafe Life-da çaý we nahar iýmäge FBCB aýal-gyzlaryna goşulmaga çagyrdy. Aýal bolsaňyz. ..

index_news

Gül ekstraktynyň täsiri

Netijelilik we maksat mylaýym tebigat, duýgulary ýeňilleşdirip, endokrin deňagramlaşdyryp, gany iýmitlendirip, derini ideg etmegi owadanlaşdyryp, bagyry we aşgazany kadalaşdyryp, ýadawlygy aýyryp, beden taýdan sagdynlygy ýokarlandyryp biler, gül çaýy duýgulary ýeňilleşdirip we depressiýany aýyryp bilýän näzik we ajaýyp tagamly, gowulaşdyryp biler ...

index_news

Cordyceps Powderedit

Almagyň usuly Her gezek bir çaý çemçesi, takmynan 1-5 gram alyň we ýyly suw bilen alyň, ertirlik we agşam naharyndan ýarym sagat, hatda ýarym aý.Gündelik doza Iň oňat gündelik dozasy 2-3 gram, irden bir gezek we agşam bir gezek.Wagt almak ýörelgelerine laýyklykda ...

index_news

Hytaý ösümlik ekstraktlary üçin standartlar

Adaty Hytaý lukmançylyk ekstraktlarynyň aglaba bölegi esasan eksport edilýär.Bu, hytaý lukmançylygynyň ekstraktlaryna hytaý lukmançylygynyň ekstraktlary baradaky garaýyşlarda henizem köp tapawudyň bolmagy bilen baglanyşykly bolup biler.Köp adamlar hytaý lukmançylygynyň ekstraktlary tr ...